Říj 032014
 

Kolik kostelů se nalézá v našich městech… I v každé malé vesnici stojí alespoň jeden. Jsou vyzdobeny četnými uměleckými díly a snaží se k nám promlouvat a sdílet s námi příběhy dávných dob, které do nich byly vloženy, a předávat nám svoji moudrost, kterou do nich kdysi autoři ukryli. Prohlížet si gotické památky je jako nahlížet do knihovny dávného vědění, jako do neobyčejné knihy, neboť do hávu náboženských příběhů a uměleckých prvků byly často uloženy kromě povrchní podoby i velké alchymické pravdy přesahující náboženské možnosti.

Měli bychom si opět všímat toho, co máme před očima – nejen v kostelích a katedrálách, ale i na průčelích domů, různých znacích, či erbech – a nepomíjet je jako přežitky minulosti zaostalých předků hodných jen jako kuriozita pro turisty, nýbrž oživit jejich význam a přečíst poselství v nich uložená pro tento věk i věky příští. Jak prozíraví byli dávní stavitelé a umělci, když tu zanechali svým potomkům zakódované zprávy, aby nebylo zapomenuto, co důležitého objevili, ale bylo to dalším generacím na očích!

Odhlédneme-li od světské symboliky, jako třeba heraldiky, a zaměříme se na křesťanství, můžeme si všimnout, že je zde hojnost prapodivných a matoucích zobrazení a pojmů, často uplatňovaných podle různých zvláštních kánonů a pravidel. Některé výjevy jsou nám důvěrně známé, jako Madona s Ježíškem v náručí, nebo s tělem sňatým z kříže, většinou zpodobňovaných téměř stejným způsobem.

Některá zobrazení by však měla ve věřících vzbuzovat otázky po hlubším významu. Například, proč je Kristovo srdce kanonicky zpodobňováno tak zvláštně: z červeného srdce vycházejí paprsky a kolem dokola ho obepíná trnová koruna. Nahoře z něj šlehají plameny a v nich je kříž. Srdce má v sobě ránu, z níž vytéká krev.

Anebo proč Jezulátko nese v ruce podobný symbol: zlatou kouli s křížem na vrchu. Zarážející by měla být i různá zvláštní zpodobnění Boha Otce, či Ducha, jak lze pozorovat na mnohých oltářních obrazech. Těžko pochopitelné významy některých výjevů, jako například Svatojánská mušle zdobící skoro každé křesťanské dílo, jsou snadno vysvětlitelné z hlediska alchymie, ezoterické skryté vědy. Skryté, protože musela být skrývána před nehodnými zraky, viděna však těmi, kdo do ní byli zasvěceni a byli připravenými adepty Umění.

Také Bible je hutnou alchymickou sbírkou, kde je alegorií a symbolismu víc než pravdivě vylíčených událostí. Tři mudrci navštěvující nově narozeného Krále v jeskyni, kde je znamením zářící hvězda, je jedno z takových podobenství. Samotný kříž je jedním z velkých tajemství.

Některé symboly křesťanství jsou běžně známé. Holubice například zobrazuje Ducha. Proto při křtu Jan polévá Ježíše vodou vycházející z holubice, nebo jinde holubice sestupuje na křtěného z nebe. Podobně při biřmování. Ten samý obřad bývá zpodobněn zlatým pohárem, zářícím paprsky, v němž je svítící slunce.

Hluboce symbolické je známé znázornění Krista jako Beránka sedícího na skále, z níž vytéká pramen vody. Neobstojí tu legendární vyprávění o žíznivém papeži, jemuž se zjevil beránek a dovedl ho k prameni vody, kde usedl. Stejně jako v příběhu Argonautů plavících se za zlatým rounem, i tady se pod dějem příběhu skrývá alchymická skutečnost vyjádřená v jinotaji. Pramen vody, kterou beránek otevřel kopýtkem, nedává skutečnou vodu, ale vodu Živou. Beránek vždy drží v nožkách bílý prapor s křížem.

Na místě, které je někdy označováno za duchovní centrum české země – Staré Boleslavi (na snímku) – se nachází poutní chrám Panny Marie, který by navštěvníkovi poskytl mnohé hádanky. Hned u vchodu je na oltářním obraze namalována Panna Marie s Ježíškem, ovšem je toho tu více. Maria s dítětem září zlatým světlem a nohou stojí na kouli představující Zemi a zároveň stojí na hadu, který kouli obepíná. Při pozornějším pohledu lze rozeznat, že je na kouli pod Mariinou nohou ještě poloprůsvitný ležící půlměsíc. Nevidíme snad symbol Merkura? Proč Maria na obrazech stojí na stříbrném půlměsíci, jestliže jeho významem není Luna alchymistů, tedy stříbro? Dodejme, že kolem hlavy obvykle mívá 12 hvězd, stejných jako má má ve znaku Evropská unie.

Kromě jiných je zajímavá ještě vitrážová malba okna nad oltářem, kde je opět Maria s Ježíškem obklopená paprsky, nyní však v oválném tvaru navrchu uzavřeném svatojánskou mušlí. Z mušle nahoře vyrůstá srdce a z něj ještě výše květina. Celý obraz září paprsky. Všimněte si, že kombinace mušle, srdce, květina se opakuje ještě několikrát. Proč? Jedno je jisté: Lilie zde plní tu samou funkci jako královská koruna.

A nakonec Bůh Otec, namalovaný jako – trojúhelník, nebo přesněji jako dva protínající se trojúhelníky, tvořící Davidovu hvězdu, jak je tomu na malbě na stropě. Odkud se tato symbolika vzala?

Příliš mnoho nám uniká, když se zabýváme světskými věcmi a zapomínáme na odkaz dávného vědění, jehož počátky jsou v nedohlednu. Naši předci nám zanechali poselství o naší současnosti, kterou už tehdy předvídali. Nejčastějšími zanechanými náměty jsou témata Posledního soudu a Zmrtvýchvstání, jako kdyby to pro nás bylo nejaktuálnější. Otevřeme tedy už oči a prozkoumáme opět všechny malby, fresky, sochy, a zaposloucháme se do jejich příběhů a jazyku chrámů a katedrál?

Bc. Ladislav Zelinka, spiritualista a badatel České exopolitiky
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Časopis si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 9:19

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.