Kvě 072014
 

Tmavá chodba, která byla vytesána ve skále a spoře osvětlená loučí, se náhle prudce svažovala dolů. Dva muži odění do zbroje a opásaní mečem, se zastavili, aby si odpočinuli, protože je sestup do podzemí Jeruzaléma obtížný a namáhavý. Oba rytíři si dobře uvědomovali, že byly tyto chodby tisíc let zapomenuty a oni jsou po takové době prvními, kdo znovu objevují a nalézají tajemství, jež má v budoucnu ovlivnit celý svět. Píše se rok 1118 a oni jsou členy první Křížové výpravy.

Tajemství ukryté před nimi mají na dosah a vědění je žene neúnavně vpřed. Louč zapraská a chabé světlo pohasne. Náhle se ocitli ve tmě, avšak dole před nimi je slabé světlo. Krok za krokem se pomalu přibližovali k slabé záři. Cesta šla pomalu a těžce. Vzduchu bylo pramálo, ale dopředu je poháněla jejich víra. Záře sílila, až přecházel zrak a naši rytíři si rukou clonili oči, aby alespoň trochu viděli, co se před nimi nalézá. Na konci vytesané chodby se rozprotírala větší místnost obložená zlatými pláty po stěnách i na stropě. Vše, co se zde nalézalo, zářilo a osvětlovalo celou místnost připomínající chrámovou loď. To, co spatřili uprostřed, je natolik ohromilo, že zůstali stát, s němým úžasem padli na kolena a rozplakali se.

Nebyl to nikdo jiný, než Hugues de Payens (na snímku) a Godefroi de Saint-Omeru. Ptáte se, kdo jsou tito muži? Jde o dva ze sedmi rytířů, kteří založili Řád chudých rytířů Krista a Šalamounova chrámu, známý spíše pod názvem Řád templářských rytířů (Templáři). Je naprosto jedno, co zde našli. Zda to byla Archa úmluvy, Svatý grál, Hlava „Bafometa“ (toto pojmenování, poprvé použil až o několik stovek let později francouzský mág, spisovatel a kabalista Elifas Lévi), či jiné důkazy o Bohu. Důležité je, že od tohoto okamžiku se začaly psát dějiny jinak. Od Templářů a jejich vědění se začal vyvíjet svět směrem, o němž si zde budeme povídat.

Jak je všeobecně známo, Řád templářských rytířů byl nemilosrdně zlikvidován vinou hamižnosti a žárlivosti jednoho jediného krále, kterým byl francouzský panovník z dynastie Kapetovců Filip IV. Sličný (1268 – 1314), který s sebou strhl další mocné té doby. Zcela už je ale opomíjen fakt, že byli Templáři později zproštěni všech obvinění a rehabilitováni. Naprosto utajena pak zůstala informace, že se řád rozdělil do několika odnoží, a to na bratry templu v lóži černé, červené, modré, bílé a zelené. Každá lóže měla přitom určen centrální kodex, kterému byl podřízen řád pravidel odnože určené barvy. Nebudu se zde rozepisovat, co jaká barva řádových bratří měla za úkol. Jen poodhalím roušku bratrů Zelené odnože.

Tito Zelení bratři (templáři) sdružovaly tehdejší elitu myslitelů, filosofů, magistrů, malířů, sochařů, či spisovatelů. Prostě a jasně, tato odnož byla na vyšší úrovni vzdělání a měla pod kontrolou, cenzurou chcete-li, vše, co se týkalo vzdělání, filosofie a celého akademického pole. Do Řádu zelených templářů patřil také italský básník, jazykovědec, filosof a politik  Dante Alighieri (1265 – 1321). Jeho celosvětově uznávané dílo Božská komedie popisuje odhalení skutečnosti a návod k uskutečňování praktik. Kromě jiného i podrobný přehled pekla a jeho projevu na projevený svět. Někdo bude sice namítat, že jde o náboženskou literaturu, avšak nezapomeňte na skutečnost, že Dante byl filosof a lingvistik. Položil dokonce základy spisovné italštiny, která je platná až do současnosti. Jeho dílo popisuje nejen Peklo, ale i Očistec a Ráj. Je to opravdu návod, jak se stát někým jiným a jak v sobě překlenout propast mezi světem hmotným a světem nehmotným.

O tom ale psát nechci. Píši zde především o Šelmě, která na nás číhá už staletí a pomalu, ale jistě začíná vystrkovat už nikoli drápky, nýbrž obrovitá chapadla, kterými nás bude chtít sevřít. Nevěříte? Lidé pozvolna ztrácí víru a poohlížejí se po jednodušším způsobu života – tím je netečnost a postoj, že se nás to netýká. Lidé se raději stahují do své ulity a neřeší nic, co jim není vlastní. Avšak po důkladném rozboru Pekla v Božské komedii je nasnadě pochopit, co se odehrává ve světě a v jakém kruhu Pekla se svět nachází. Jak už jsem předeslal, Peklo se rozděluje do devíti kruhů.Nyní se podíváme, v jakém kruhu se náš svět, podle mého vidění, právě nachází. Jsou to kruhy osmý a devátý. To znamená, že sedmý kruh je Violo (násilí), kam patří násilníci a vrazi, osmý kruh je Deceptio (podvodníci) kam patří svůdci, lháři, pochlebovači, pokrytci, rozsévači rozkolů, nebo rouhači, a nakonec přijde nejhorší devátý kruh, kterým je Prodittio (zrada).

Šelma sedí uprostřed těchto kruhů a svými chapadly (kruhy) nemilosrdně drtí náš svět. Mnozí ji nevnímají a ani myšlenkou si ji neuvědomují. Její základ přitom tvoří klam a arogance. Je netečná k lidskému utrpení a strádání, protože jako Bůh i ona lidi nemiluje. Bůh miluje lidské duše a Šelma lidské duše potřebuje jako svoji potravu pro získání síly ke svržení božského principu bytí k nicotě a nebytí. Tím chce dokázat, že to, co je stvořené, je neplatné. Strádání a zmar je cíl Šelmy, aby se živila na naší porážce a docílila, abychom se jí báli a klaněli se jí.

Teď se podíváme na rozložení našeho současného světa. Na jedné straně stojí USA a na druhé Rusko. Myslíte si, že jednají v dobré víře pro svoji zemi? Jasně, že ne. Oba státy jsou totiž podřízeny stejné síle, která chce, a je to také jejím cílem, dostat pod kontrolu kompletně celý svět. Za vším stojí mocenské spolky, které se dohodly na vytvoření světa podle vlastního konceptu. Představte si, že byste měli pod kontrolou (myslím tím celosvětově) finance, nerostné suroviny, vodu, energie, potraviny nebo veškeré spotřební zboží, které nutně potřebujeme k životu, a vše byste řídili doslova mávnutím jedné ruky. A to za jediným účelem – ne kvůli bohatství, o to až tolik nejde, ale kvůli moci řídit vše podle struktury svých zájmů. Ano, to je cílem obou těchto zemí – USA i Ruska. Čím větší mají vliv v daném území, tím větší je i vliv jejich kontroly. Proto se nyní Rusko chová vůči Ukrajině tak, jak se chová. A USA? Ty se rozlézají prakticky všude, kam se podíváte…

Tato chapadla (vliv) se pomalu a nemilosrdně vkrádají do podvědomí lidí, kteří jsou z toho naprosto zmatení a znechucení. Jak se k tomuto vlivu staví církev? To je kapitola sama pro sebe. Ta jen čeká na příležitost, aby řekla celému světu: „Dny spásy nastávají, obraťte se k Bohu a on vám slíbí spasení.“ Oba zmiňované státy nám neříkají v podstatě nic jiného: „Obraťte se na nás a my vás ochráníme a spasíme.“ A ejhle, už tu máme perzonifikaci tří chapadel…

Určitě se budete ptát: „Jak se z tohoto sevření a vlivu dostat?“ Jednoduše, i když to vypadá dost složitě a je to zdánlivě nemožné – probudit v sobě lásku a povinnost ke své vlasti. K naší krásné Matičce vlasti, navrátit Češství na pravou míru. Češi jsou totiž národem, který je statečný, moudrý a má široké možnosti pro celý svět. Ne nadarmo jsme středem nejen Evropy, ale i celého světa. Jsme odrazovým můstkem pro ty, kteří se jen staticky podílejí na záměru šelmy. Buďme tedy národem, který má možnost ukázat světu nacionalitu bez jakéhokoli vlivu lákadel a svodů Šelmy, která pomalu a jistě získává celosvětovou vládu a žene nás do nicoty.

Kolik podvodů, lží, přetvářky, pokrytectví a dalších klamů se na nás neúprosně valí. Řekněme tomu všemu už dost! Tady vašim líbivým slovům pšenka nepokvete, jsme Češi a podle toho se k nám chovejte! Nechceme dopadnout jako Ukrajina a další státy, které ztratily v současné době svoji integritu. Vraťte státy těm, kterým patří a nemíchejte a neřiďte jejich vývoj, protože jakmile se začne vše mezi sebou míchat, zákonitě někde musí nastat konec. Jen si vzpomeňte na příběhy o Babylonu nebo Sodomě a Gomoře… Jde sice o mýtické příběhy, ukazují nám ale, jaký to všechno může mít konec. Tady už neplatí „Deux ex machina“, konec tohoto vlivu chapadel máme v rukou my, lidé!

Lidstvo nemusí Bůh ani druhá strana milovat na hmotné úrovni, musí nás ale respektovat, protože každý má právo svobodné vůle a volby. Ne, nechceme proto, aby naše kroky kdokoli řídil. Budeme jednat a konat podle naší víry a našeho chápání a vnímání. Nikdo nám nemusí vnucovat své klamné a lživé pohledy a rady. Máme svůj svět, tak nás neovlivňujte a respektujte nás. To už není žádost ani prosba! To je fakt, se kterým se musí všechny projevené síly Šelmy řídit a respektovat jej. Protože jak se píše v Písmu svatém, cituji: „Zmocnil se šelmy, toho dávného draka, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl a zapečetil, aby již nemohl klamat národy…“ O kom se tu mluví? No přeci o nás, o lidech!

Rytíři Templu mají tedy pro nás aktuální odkaz – oni dělali vše nikoli pro slávu a bohatství, ale pro jeho jméno. Proto měli ve znaku jednoho koně, ale dva jezdce… Znázorňuje totiž bratry, kteří spolu podstupují vše špatné i dobré, drží pospolu a chrání duchovní i duševní bohatství pro nás všechny. Chrání ho před hamižností, lží a klamem. Chrání nás před Šelmou, o které ví a bojují s ní. Chrám duše je jen v nás…

Luděk Krátký, mág, věštec a hermetik
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 14:17

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.