Čvc 152013
 

Cesta do vnitrozemí vede kopcovitou krajinou jižní Galileje, poutník se ani nenaděje a vjíždí do města jménem Nazaret, které se rozprostírá na mnoha pahorcích a je hlavním městem Severního izraelského distriktu. V průběhu 20. století se z původně menšího městečka stala rozsáhlá aglomerace, která pohltila okolní vesnice a dnes osídlení směřuje k číslu téměř osmdesát tisíc.

Ve Starém Zákoně bychom zmínku o tomto městečku jen těžko hledali, přestože vykopávky podporují archeologické tvrzení o jednom z nejstarších osídlení. Věhlas tomuto místu dal až Zákon Nový, konkrétně událost Zvěstování. V biblické době se odhaduje počet obyvatel na několik set až dva tisíce a skutečně významným se stal Nazaret až ve dvanáctém století, kdy během křižáckých tažení nabylo město díky strategické poloze mnohem většího významu.

Od historie se však vraťme ke křesťanství, neboť novodobý Nazaret je svatým místem, vyhledávaným tisícovkami poutníků. V biblické zprávě bychom nalezli překrásný úryvek, kde se popisuje událost, při níž byl anděl Páně poslán právě do tohoto města, aby oznámil Panně Marii vyvolenost k poslání porodit světu Mesiáše. Mladá dívka tehdy překvapeně, avšak pokorně oznámení přijala, a tím se započala uskutečňovat historie spásy celého lidstva.

Na místě oznámení Mariiny vyvolenosti vznikla moderní bazilika Zvěstování P. M., která je dominantou celého města a již pátým kostelem této lokality. Patrová bazilika pochází z roku 1969 a je největším křesťanským komplexem Blízkého východu. Ze svého pohledu člením tento obrovský kostel na tři místa. Nejdůležitější a nejzajímavější nám bude připadat suterén s jeskyní, kde se měla odehrát ona událost, kdy anděl Gabriel oznámil Panně Marii, že počne a porodí Dítě Boží. Kolem dokola se nachází prostora, kudy proudí zájezdy poutníků a kde se zpravidla slouží bohoslužby přicházejících poutnických výprav. V horním patře je ponechán kruhový průduch, aby bylo i odtud možno nahlížet jeskyni Zvěstování a obrovská prostora slouží velikým slavnostem s velkým množstvím účastníků.

Protože je Nazaret postaven na mnoha výšinách, i bazilika Zvěstování se nachází ve stráni a z horního podlaží vede přímá cesta ke kostelu sv. Josefa, tedy na místo Josefovy tesařské dílny, kde Svatá rodina skromně žila a kde je v suterénních prostorách možné uvidět, jaké měly tehdejší domky zázemí s přístupem k vodě a uchováváním potravin. Zvědavým očím neunikne oltář tohoto chrámu, který byl věnován věřícími z České republiky, stejně jako jedna mozaika v ambitech baziliky Zvěstování.

Vizionářka Anna Kateřina Emmerichová detailně popisuje život Marie s Josefem, o jejichž domek v Nazaretě se zasloužila Mariina matka sv. Anna, vlastnící stáda ovcí, byla v určitých ohledech movitější a svatou rodinu, dnes bychom řekli, dotovala. Přesto Josef, který pocházel z Betléma, si nemohl v Nazaretě zvyknout, a měl tendenci rodinu odvézt a usadit se v Judsku, což se naplňovalo známým příběhem o sčítání obyvatelstva a narozením Ježíše v betlémské stáji, to si ale necháme do pozdějších dílů.

Nazaret je biblickým počátkem našeho příběhu a konec konců i cesty samé. Poutníkům bych ještě doporučil před průčelím baziliky pohlédnout do kopce směrem k arabskému tržišti. Uvidíte nedaleko věže ortodoxního kostela, kde se podle tradice odehrálo Ježíšovo první učení, kdy se rozlícený dav chtěl Mistra chopit a svrhnout Jej ze skály, avšak tento záměr se nezdařil a Ježíš vyvázl bez úhony.

Do nazaretské aglomerace patří také sousední městečko Kána, ve směru ke Galilejskému jezeru, kde nás bude zajímat kostel Proměnění vody ve víno. To, že novozákonní Kána Galilejská se nacházela právě zde, není ale přijímáno bez pochyb. Existuje několik alternativních teorií její lokalizace. Nicméně příběh prvního Ježíšova zázraku je zde připomínán i vykopávkami pod kostelem, kde jsou návštěvníkům předvedeny nádoby, které zde byly objeveny a jaké se v Kristově době používaly právě k přinášení vody. Z Nazaretské vrchoviny sestoupíme o několik set metrů níže, až pod hladinu Středozemního moře a ubytujeme se v malebném městě Tiberias nad jezerem, hříšném to místě se špatnou pověstí, kam Ježíš nikdy nevkročil. Jezero s jeho okolím si však necháme až pro další vyprávění.

Rudolf Špaček, farář Církve čs. husitské
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 9:53

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.