Kvě 272013
 

Minulé kapitoly tohoto širokého a posvátného tématu nastínily obecné principy kabaly jako „přijaté moudrosti“ darované přímo Bohem a předávané z generace na generaci po více než čtyři tisíce let. Znalost kabaly pomáhá člověku v pochopení a realizaci jeho vlastního vývoje a v chápání vyšších celků, jejichž součástí člověk je.

Zakládá se od nepaměti na dvou strukturách: Stromu života, o němž jsme psali v minulém čísle, a Jákobově žebříku, o němž se něco dozvíme v této kapitole.

Možná jste už někteří netrpěliví a chtěli byste se hned dozvědět mnoho věcí o praktických možnostech a konkrétních aplikacích kabaly. V tom případě je dobré se zamyslet nad vlastní netrpělivostí, mohla by být vážnou brzdou na cestě vývoje bytosti.

S aplikacemi struktury Stromu života začneme už příště, nejprve je ale třeba pochopit základní pojmy. V minulém čísle jsme si vysvětlili povahu a specifické kvality energií jednotlivých sefirotů, sfér, z nichž se skládá Strom života. A než prozkoumáme jejich vztahy, podíváme se, jak zapadají do ještě velkorysejšího plánu.

Pojem Jákobův žebřík je vyvozen z biblického příběhu o Jákobovi, kterému se zdál sen, v němž spatřil žebřík tak vysoký, že sahal od Země až do nebes. Po něm šplhali lidé oběma směry, nahoru i dolů.

Jákobův žebřík znázorňuje kabala čtyřmi vzájemně se prostupujícími světy, které vyzařují z prvního sefirotického stromu světa Acilut, jak vidíme na obrázku č. 1. Ukazuje stezky stvoření, vedoucí dolů, i cesty evoluce, které stoupají vzhůru a směřují ke svému zdroji.

Nejvyšší svět je ACILUT, svět emanací (vyzařování), svět počátků. Je to říše, v níž je Strom v nejčistším stavu, všechny Sefiry září v přímém kontaktu s Božstvím, Božím aspektem. Projevení Božství na této úrovni je Božský AUTOPORTRÉT – Adam Kadmon.

Svět Acilut je neměnný, bez času, prostoru a tvaru. Obsahuje vše, co má vejít v existenci. Do světa Acilut je možno se dostat ve stavu kontemplace, pomocí ohnivého živlu. I tak tam mohou pokročilí adepti jen nepatrným zlomkem nahlédnout, na okamžik zahlédnout svět Acilut.

Acilut obsahuje první a nejvyšší manifestaci deseti Sefir, potom se štěpí do dalších úrovní, které dávají vzniknout třem nižším světům. Ze středu světa Acilut se vyzáří nižší svět Beriah. Koruna Beriahu je Tiferetem Acilutu.

BERIAH je svět Stvoření, svět Ducha, dech Boží, „Slovo“, jímž začíná stvoření. Je Universem Archandělů. Sedm dnů stvoření znamená sedm kosmických fází. První den vzniká světlo (živel Oheň), druhý den se rozdělí nebesa (živel Vzduch), třetí den s živly jsou stvořeny rostliny (živly Voda a Země), čtvrtý den je uspořádán Vesmír do struktur a cyklů, pátý den dochází ke stvoření Ptáků ze vzduchu a Ryb mořských, což jsou andělské a archandělské principy, šestý den je stvořena Zvěř polní a Adam jako symbol lidstva, což je duchovním projevením Božského obrazu Adama Kadmona, který je prvotním odrazem Absolutna v prvotním světě Acilut.

Zde si připomeňme, že Bůh chtěl spatřit Boha, a proto stvořil svět a člověka k obrazu svému. Vše existuje v oblasti idejí nebo-li ducha, nikoli ve fyzickém stavu.

Do kontaktu se světem stvoření Beria se můžeme dostat ve stavu tvoření, rozjímání, koncentrace, za pomoci živlu Vody. Na této úrovni komunikujeme s archanděly. Je to chvíle tvořivé činnosti před započetím fázové formulace. Ze středu světa Beriah se vyzáří nižší svět Jecirah. Koruna Jecirahu je Tiferetem Beriahu.

JESIRAH je svět utváření. Zde se setkáváme s anděly a cherubíny. Je to říše forem, stále nové konfigurace se vynořují a zase rozpouštějí. Svět ryzí Formy. Symbol Zahrady Edenu. Esence všech nerostů, rostlin, živočichů – v původní dokonalosti. Duchovní Adam je rozdělen do dvojice partnerů duše Adam a Eva, jsou to astrální nebo-li psychické entity, obývající Ráj před svým sestupem na Zemi. Tady je Ráj, zahrada božské a lidské komunikace, předcházející Adamovu pádu do světa Asiah. Do kontaktu se světem Jecirah se můžeme dostat pomocí obřadné magie a za pomoci živlu Vody. Ze středu Stromu Jecirah se vyzáří nejnižší svět Asiah. Koruna Asijahu je Tiferetem Jesirahu.

ASIAH je svět vyjádření, jevů, svět činu, svět dokonání, smysly vnímatelný svět. Je to náš hmotný, materiální svět, svět vnímaný našimi smysly, svět prvků, svět živlů projevených ve své materiální podstatě.

První stvořený muž a žena žili tedy zpočátku v Ráji, podle kabaly byl Ráj světem možného, nikoli fyzické reality, existoval pouze v psychickém světě Jecirah.

Kabala učí, že Bůh vytvořil situaci vyžadující rozhodování. Adam a Eva si uvědomili možnost volby, možnost využití vlastní svobodné vůle a přijali následky svobodného rozhodnutí. Poté, co začali činit vlastní rozhodnutí, se mohli ztělesnit na Zemi. To byl začátek cesty lidstva a jeho touhy po návratu.

Podle legendy dal Archanděl Uriel na boží popud Adamovi a Evě jako prvním lidem také kabalu. Když stanuli na Zemi, měli znát tajemství Stromu života, aby si začali přát návrat domů. Strom života byl vždy chápán ve spojitosti s cestou zpět do vyšších světů, protože podle kabaly jsme každý z nás jednou buňkou těla prapůvodního Adama Kadmona.

– Svět ASIAH – živel Země – světová strana Sever – archanděl Uriel (Světlo milosti, dárce osvícení) – lidské smysly Hmat.
– Svět JESIRAH – živel Vzduch – světová strana Východ – archanděl Rafael (Lékař a učitel, uzdravení) – lidské smysly Čich a chuť.
– Svět BERIAH – živel Voda – světová strana Západ – archanděl Gabriel (Posel, který jedná v podmínkách) – lidské smysly Sluch.
– Svět ACILUT – živel Oheň – světová strana Jih – archanděl Michael (Ničitel zla) – lidské smysly Zrak.

Velký Strom života vyjadřuje celé stvoření. Zde jsou tyto světy uspořádány v hlavních horizontálních oddílech.

Acilut je zde znázorněn Božskou Triádou: Kether – Chochmah – Binah (Koruna – Moudrost – Porozumění), principy rovnováhy (Kether, Neptun), expanze (Chochmah, Uran) a kontrakce (Binah, Saturn).

Pod Božskou Triádou je non-sefira Da´at: Poznání, propast, závoj, Černá díra, která odděluje Božskou Triádu od nižších sefirot, kterým se říká Konstrukční. Tato Brána umožňuje vstoupit jen nemnohým.

Svět Beriah vystihuje horní obdélník Chochmah (Uran) – Binah (Saturn) – Chesed (Jupiter) – Gevurah (Mars), svět Jecirah je znázorněn v dolním obdélníku Chesed – Geburah – Necach (Venuše) – Hod (Merkur) s Tif´eret (Slunce) uprostřed, a konečně svět Asiah v dolní triádě Necach – Hod – Malchut se sefirou Jesod (Luna) uprostřed.

Tyto horizontální oddíly odpovídají zhruba čtyřem světům. Asi proto, že se světy navzájem prolínají tak, jako se navzájem prolínají jednotlivé živly: teplo proniká vzduchem, vzduch vodou a voda zemí.

Oheň by mohl zemi spálit a božská záře (Acilut) by mohla nepřipraveného a necvičeného člověka (v oblasti Země, Asiah) též spálit a zabít. Proto jsou tyto dva světy, dva  živly od sebe odděleny. A proto člověk musí projít průpravou, podrobit se alespoň nějaký čas disciplíně, opanovat své emoce (svět Jesirah, Voda) a myšlenky (svět Beriah, Vzduch), aby mohl pomýšlet na návrat domů – k Božímu Trůnu Acilut.

A o tom, jak člověku znalost struktury Stromu života pomáhá na cestě vzhůru, si povíme příště.

Ing. Kateřina Marie Posoldová, astroložka, numeroložka a hermetik
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 10:07

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.