Kvě 162013
 

Minule jsme si povídali o kabale jako o jednom z nejznámějších filosofických, magických a mystických systémů západního světa, jehož základy i podstatné části lze nalézt v tajných učeních všech náboženství i v systému tarotu, astrologie, numerologie a čaker. Není totiž náboženstvím jako takovým, ale cestou k pochopení struktury a formy života a především nesmírnou oporou a průvodcem na duchovní cestě člověka.

Dnes se budeme zabývat, zatím alespoň v obrysech, základním kabalistickým diagramem, Stromem života. O původu a objevení tohoto symbolu existují mnohé legendy, dočtete se například, že byl dán Bohem Mojžíšovi na hoře Sinaj nebo Adamovi a Evě v Ráji.

Avšak v knize Prastaré tajemství květu života od Drunvalo Melchizedeka nalezneme velice zajímavou zmínku o použití diagramu Stromu života v Atlantidě, kde podle proporcí Stromu života bylo vyprojektováno umístění, velikost a tvar měst. Bylo tam použito tvaru Stromu s dvanácti kruhy místo s deseti, 11. a 12. kruh byl situován mimo hlavní ostrov (viz. obrázek 1 převzatý z Melchizedekovy knihy).

Nad každým kruhem se začaly tvořit mohutné energetické víry, které přitahovaly obyvatele ze zatopené Lemure, ti osídlili osm center a začali zde budovat svá města (informace podle Mayských záznamů). Zbylé dva energetické kruhy byly osídleny Hebrejci a Marťany, ale o tom se dočtete mnohem více ve zmíněné knize.

A my se budeme věnovat struktuře samotného Stromu.

Obrázek 2 ukazuje základní diagram Stromu života. Kruhy znázorňují sefiry nebo-li emanace stvoření. Jsou to energetická centra nebo víry. Slovo sefira, s kořenem SFR znamená safír, sefer (kniha), safar (počítat), silur (mluvit). Sefira ve staré řečtině znamená sféru nebo kruh. Každá sefira má své charakteristické vlastnosti, vlastní kvalitu energií a funguje v souvislosti s ostatními sefirami. Každá jednotlivá sefira v sobě obsahuje celý  Strom života. Tak se zrcadlí věčnost života a opakování posvátných vzorů od tvaru vesmíru až po strukturu molekul. Tak v každém semínku potenciálně existuje celý strom.

K první, horní sefiře (Kether) přichází světlo nejvyšší, nejčistší, nejjemnější energie, na úrovni dalších sefir se energie stává stále hutnější, zakalenější, až desátá sefira, Malchut, představuje náš hutný materiální, fyzický svět.

Následuje několik slov o jednotlivých sefirách.
1. Kether – Koruna. Jednota, počátek, potenciál. Princip planety Neptun; archanděl Metatron, nejvyšší anděl na nebesích. 7. čakra. Prozřetelnost udržující vše v rovnováze, oblast světa příčin, sféra nejkvalitnější energie. Jasnovidci tuto sféru vidí jako světlo, které prostupuje vším stvořeným. Neexistuje zde žádné ohraničení, ani prostor ani čas. Nelze nic pozorovat, ani analyzovat, dá se pouze existovat. Tady se každá myšlenka ihned stává realitou. Osvícení a prozřetelnost udržující vše v rovnováze. Této úrovně lze dosáhnout pomocí praktik vysoké jógy, vysoké magie nebo mystiky.

2. Chochmah – Moudrost. Tvořivé, aktivní síly. Dvojnost. Impuls. Počátek akce. Princip planety Uran, archanděl Raziel, kníže vědění. 6. čakra. Uran je Bohem hvězdného kosmu, vesmíru, horoskopu. Jeho úkolem je dávat vzniknout kosmu se všemi jeho úrovněmi. V makrokosmu Chochmah odpovídá okamžiku Velkého třesku.

3. Binah – Porozumění. Formující, chránící síly. Výsledek, ohraničení. Boží vize. Princip planety Saturn. Archanděl Cafkiel, pán boje se zlem. 6. čakra. Je nejvyšší tvůrčí inteligencí, praktickou inteligencí, Kosmickou Matkou. Zde se začíná  projevovat prostor a čas, zákon kauzality – příčiny a následku. Podle kabalistů jsou Archandělu Cafkielovi svěřeny akášické záznamy (kronika minulosti a budoucnosti lidstva). DA´AT – Poznání. Skrytá sefira; non-sefira. Princip planety Pluto. Nutnost transformace, autentičnosti.

4. Chesed – Milosrdenství. Stabilita. Blahobyt. Harmonie. Růst. Dobrota. Princip planety Jupiter. Archanděl Cadkiel, kníže milosrdenství a dobročinnosti. 5.čakra. Psychologicky je to schopnost komunikace. Je-li u člověka tato energie zharmonizována, ovládá magicky okolní svět a cokoli vysloví, okamžitě se stane (v Kether se stane to, na co člověk pomyslí).

5. Geburah – Přísnost. Konflikt. Boj. Odvaha. Změna. Princip planety Mars. Archanděl Samael, pán síly a odvahy. 5. čakra. Tato sféra je plná andělů, kteří dohlížejí na plnění univerzálních zákonů. Při jejich neplnění jsou připraveny šiky nebeských vojsk, aby učinily nápravu přestupků a poučily nás o nesmyslnosti vzpoury proti těmto zákonům.

6. Krása, pravda. Střed. Centrum. Rovnováha. Podstatná přirozenost. Láska. Jasnost. Rozhodnutí. Individuace. Srdce Stromu, Sluneční princip. Archanděl Michael, pán jasu a moudrosti, ochránce (v některých pramenech též archanděl Rafael). 4. čakra. V mystice představuje univerzální lásku ke všem živým bytostem. Je to sefira Ježíše Krista: „Nikdo, než skrze mne, nepřijde k Otci.“

7. Netzach – Vítězství. Vitální síly. Příroda. Emoce. City. Fantazie. Nadsmyslné. Princip planety Venuše. Archanděl Haniel, pán lásky, harmonie, umění. 3. čakra. Oblast, kde se tvoří zákony umění, harmonie, estetiky, zákony soužití a zákony společnosti. Je to sefira kreativní magie, sexuality, umění. Tato oblast odpovídá prociťování na úrovni malého ega. Tanec, hudba a malířství, veselí a bezstarostnost.

8. Hod. Myšlení. Rozum. Hodnotové představy. Komunikace. Uvědomění. Odpovídá vibracím Merkuru. Archanděl Rafael nebo Michael. 3. čakra. Svět, kde vládne rozum, sféra nižšího intelektu, zde v současné době probíhá naše poznání. Chochmah (Uran) je sférou vyššího, osvíceného intelektu. Nižší intelekt v Hod je schopen poznávat a hodnotit skutečnost pouze na základě protikladů plus a minus. Vše, co se vyskytuje pod úrovní Chochmah, má pozitivní a negativní pól. Rozum zde dokáže analyzovat vzájemné vztahy plus a minus a na základě jejich porovnání si náš nižší intelekt vytváří schematickou představu o zkoumané skutečnosti. Tato představa je nutně vázána na naše ego, proto nemůže být poznání úplné. Hod provádí analýzu, ale chybí mu celkový obraz skutečnosti.

9. Jesod – Základ. Plození, základní kámen věčného trvání. Odpovídá vibracím Luny. Archanděl  Gabriel, nositel pravdy, plodnosti, ohlašovatel. 2. čakra. Je to sefira  zodpovědná za průběh a realizaci karmy. Realizuje proces involuce a evoluce ducha do hmoty a z hmoty směrem do vyšších světů. Astrální svět, kde jsou shromážděny veškeré zkušenosti ze všech inkarnací ve hmotné pláni, které dotyčnou osobu potkaly. Psychologicky je to oblast ega, podvědomí, osobní božství.

10. Malchut – Království. Země,  hmota, živly. Archanděl Sandalfon, který podle kabaly přijímá naše modlitby a předává je nejvyššímu. 1. čakra. Tato sféra je nazývána jinak říší tvarů, tudíž nejvíce ovlivňuje náš život na fyzické úrovni.  Světlá stránka této úrovně je naše schopnost rozlišit dobré od zlého, k čemuž nám dopomáhají andělé. Záporná stránka je lakota a lhostejnost.

Jak tedy podle kabalistické legendy vznikl vesmír, Strom a život? Bůh stvořil svět proto, že si přál spatřit Boha. Nejprve bylo Nic, nebytí, nepopsatelná boží existence, Ejn. Z Ničeho byl vytvořen prostor pro veškeré stvoření, Ejn Sof. Do tohoto prostoru zazářilo Prvotní Světlo, Ejn Sof Or, symbol Božské Vůle. Tato záře zplodila oblast všeho, co mělo vzniknout: Korunu, Kether. Z tohoto zdroje vyzářily dva protiklady: aktivní a pasivní, dva sloupy. Spolu se středním sloupem rovnováhy tvoří tři základní pilíře Existence: Princip rovnováhy, dynamiky a struktury. Těmto paprskům byly vytyčeny meze, nádoby, v nichž se světelná energie udrží a ustálí a kterým se říká sefiry. Nekonečné světlo kmitalo jako blesk prázdnotou a při tom vytvářelo strukturu stvoření.

Strom života je tedy vystavěn ze tří sloupů, vidíme to na obrázku. Na levém sloupu struktury, formy jsou sefiry pasivní, ženské: planety omezení: Saturn (Binah); kázně: Mars (Geburah) a informací: Merkur (Hod). Na pravém sloupu dynamiky, síly jsou sefiry, projevující se aktivně: planety vývoje: Uran (Chochmah); expanze: Jupiter (Chesed) a vášní: Venuše (Netzach). Střední sloup je sloup rovnováhy, vyvažuje výkyvy, které se mohou vyskytovat na postranních sloupech. Zobrazuje úrovně vědomí.

Zde jsem uvedla jen stručný nástin jednotlivých aspektů Stromu života. V příštích pokračováních jednotlivá témata rozvedeme a prohloubíme, abychom nahlédli nezměrný užitek, který tyto znalosti pro nás mohou mít.

Ing. Kateřina Marie Posoldová, astroložka a hermetik
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 10:30

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.