Dub 052012
 

V tomto díle se dostáváme k nejvíce diskutabilní části historie, která může být pro mnohé z nás jen těžko přijatelná. Na misi Ježíše je nejvíce vidět historické překroucení dat a jejich nepravdivá úprava.

Aby bylo možné opravit sféru Amenti a sjednotit znepřátelené skupiny Essenských, bylo Azurity rozhodnuto vyslat do pozemské inkarnace avatara z nejvyšší dimenze, tedy z úrovně D 12. Je zde zapotřebí říct, že přítomnost avatara z této dimenze dokáže produchovnit celou planetu.

Jeho přítomnost šíří po Zemi duchovní vibrace jeho domovské úrovně a lidé se k sobě chovají mnohem ohleduplněji. V roce 12 př. n. l. se tento avatar za běžných porodních okolností skutečně narodil.
 
Nebylo to ale ve chlévě, nýbrž v rezidenci Ben – Yumena (Benjamina) v Betlémě. Jeho rodiče byli významnými osobnostmi v rámci essenské skupiny a potomky z domu Šalamouna. Matka se jmenovala Jeudi a otec Joehius.

Hned po narození byl tento avatar vzat pod přímou ochranu Strážců a svého staršího druha Jana Křtitele. Spirituální jméno tohoto avatara bylo Sananda a jeho pozemské dětské jméno Jesheua Malchizedek.

Jak už víme, také mezi Strážci došlo k rozkolu, ale i vyznavači patriarchálně – diskriminačního náboženství měli zájem na opravě sféry Amenti a také chtěli zmodernizovat patriarchální učení uvedené ve Starém Zákoně tak, aby více reflektovalo Zákon jednoty. V podstatě chtěli sjednotit rozpolcené pozemské Hebrejské náboženství.

I oni se rozhodli poslat na Zem svého avatara, tentokrát z úrovně D 9. Toto dítě bylo pojmenováno Jeshewua a jeho početí nebylo vůbec neposkvrněné.

Tímto neposkvněným početím chtěli soupeři jen zamlžit pravý vztah k jeho otci, kterým byl v minulém díle zmiňovaný Nefilim – král Selemu, známý jako Jehovah.

Ten si nepřál, aby lidé věděli o jeho prozaicky pozemské účasti na zrození tohoto avatara. I tento avatar se tedy narodil za zcela běžných pozemských okolností, přičemž jeho matkou byla Marie, ale otcem nebyl její manžel Josef Arimatejský, nýbrž Nefilim – Jehovah. Zajímavé je, že i Marie se narodila své matce Amrii také s otcovským přispěním tohoto Nefilima.

Na Zemi byli tedy ve stejné době dva avataři – oba pocházeli z řad Strážců a oba měli podobný cíl mise. Později byl v Bibli Soupeři zmanipulován a falešně prezentován příběch těchto dvou avatarů a ještě další osoby, o které budeme mluvit později, tedy tří osob, do jednoho příběhu Ježíše Krista, jehož rodiči byli Marie, Josef a Duch svatý.

Pojďme se teď podívat, jak probíhali životy těchto dvou avatarů. Jeshua z úrovně D 12 byl ve věku 20 let po studiích v Persii a Indii vzat Kněžstvem Ur do Egypta do Gízy, kde ve Velké pyramidě pomohl mnoha skupinám skrze Archu úmluvy vzestoupit. Tuto roli průvodce plnil po dobu třinácti let, tedy do svých třiatřiceti let.

Jeho prostřednictvím dostala skupina Hebrejců, kteří následovali Zákon jednoty, pověření od Azuritů strážit vzestupy skrze Archu úmluvy. Jejich potomci byli v roce 1972 vybráni k tomu, aby si specifickými postupy opravili všech 12 vláken DNA a pomohli s evolučním vzestupem současnému lidstvu.

Ještě je zapotřebí zmínit, že učení Jeshua vycházelo z překladů CDT disků a bylo šířeno do prostředí východního světa. Přístupno bylo jen v tajných školách mystérií v egyptské Gíze a dalších lokalitách. Nestalo se tedy veřejně přístupné.

Jeshua podnikl z Egypta několik návštěv do Jeruzaléma, aby vyučoval lid originálnímu čistému na vzestup orientovanému náboženství. Avšak toto učení bylo ze strany konkurenčního Chrámu Melchizedeka silně cenzurováno a přežívalo v podobě tajných mysterijních nauk v Evropě, Egyptě, na Středním Východě, v částech Číny a Indonésie.

Jeho učení bylo obsaženo také v originálních křešťanských biblických manuskriptech, ale i ty byly později zkresleny podle toho, jak to právě vládnoucí mocenská skupina považovala za nutné.

Dalším úkolem Jehua bylo založit rodovou linii, která ponese jeho originální dvanáctivláknovou DNA. Pro tento úkol bylo vybráno šest žen různé rasy. Potomci těchto dětí byli rozprostřeni mezi francouzskou aristokracií, další pokračovali v keltských a afrických rodových liniích.

Založením těchto rodových linií byla mise ukončena a Jeshua ve věku 39 let v roce 27 n. l. vzestoupil skrze Archu úmluvy na Taru. Ve skutečnosti to byl Jeshua z dimenze 12, který obnovil pro Hebrejský národ možnost vzestupu a nastartoval proces vzestupu pro všechny lidi. Tím se stal spasitelem lidské rasy, ale nikdy za to nebyl oceněn.

Jeshewua z úrovně D 9 studoval tamější nauky v Řecku, Nepálu, Sýrii, Persii a Tibetu. Poté byl zasvěcen v Egyptě jako kněz Chrámu Melchizedeka, přičemž některá zasvěcení získal od Jeshuy. Své učení Jeshewua prezentoval veřejně, a tak na sebe upoutal pozornost Soupeřů, kteří kontrolovali Římské císařství.

Ti ho začali pronásledovat, stejně jako věrní zástupci původního patriarchálního náboženství. V roce 25 n. l., tedy ve věku 32 let, byl Jeshewua se svojí manželkou Máří Magdalenou a jejich třemi dětmi s pomocí přátel deportován do Francie, kam se uchýlil před vzrůstající perzekucí ze strany Soupeřů.

Tam se svými dětmi dobře prosperoval a jeho rodokmen prostřednictvím různých národů přetrval až do současnosti. Na konci svého života odjel do Tibetu, kde v roce 47 n. l. vzestoupil do vyšší dimenze.

V době, kdy byl Jeshewua deportován do Francie, vstoupil na scénu Hebrejec jménem Arihabi. Ten byl skrze své vize přiveden k víře, že on je pravý Jeshewua, a tak i začal veřejně vystupovat.

Tím byli Soupeři zavedeni na falešnou stopu. To, co se pak dělo dál, už všichni známe, v podstatě ukřižování a vše kolem odpovídá realitě, i když zinscenované.

Zmrtvýchvstání těla Krista byla holografická projekce, Arihabi byl oživen a ačkoliv nebyl avatarem, byl za své služby odměněn. Po golgotských událostech strávil dalších 30 let v Indii a po jeho přirozené smrti byla jeho duše vzata na Sírius B.

Žádný z obou avatarů nebyl nikdy ukřižován a jejich genetická linie tak v utajení pokračuje do současnosti. Elohimové uznávající patriarchální učení podpořili vytvoření příběhu o Ježíši Kristu, aby utajili identitu avatara Jeshewuy a zachránili tak patriarchální judaistické náboženství před likvidací ze strany Soupeřů.

Zkreslení bylo rovněž zapotřebí proto, aby byla ochráněna rodová linie Jeshewuy, a tak zdání, že Kristus neměl žádné potomky, umožnilo těmto potomkům žít mimo zájem veřejnosti, který by je dozajista stál život.

Učení Jeshewuy se tak stalo primárním základním kamenem pro neo-židovské a křesťanské náboženství, které vyučoval Jeshua v podobě Nového zákona. Také je ale zapotřebí podotknout, že obě učení byla později Římským císařstvím prakticky zlikvidována.

A tak byla úspěšným úsilím obou avatarů opravena Sféra Amenti a pro všechny pozemské rasy byl umožněn vzestup v období 2000 – 2022.

Právě tato opětovná příležitost k hromadnému vzestupu všech lidských ras v naší současnosti je oním tajuplným proroctvím spojeným se slibem Druhého návratu Krista. Tento vzestup je to, co známe jako nanebevzetí nebo spása či Království nebeské.

Následujících 2000 let mělo být lidmi využito k čištění jejich morfogenických polí a orientaci na život v duchu Zákonů jednoty.

Nicméně ještě v roce 27 n. l. došlo k rozporům mezi dvěma skupinami Essenských, kdy Nibiruánští Annunaki nevrátili oproti dohodě ukradenou berli a nadále pokračovali v ovlivňování pozemských událostí s cílem, aby nadcházející cyklus 2000 – 2022 nemohl být použit k hromadnému vzestupu, ale aby sloužil jen jejich zájmům.

Po tomto období následovaly známé křižácké výpravy, kdy Soupeři zahájili do všech zemí, kde oba avataři působili, válečné výpravy, které měly za úkol zlikvidovat všechny stopy po jejich učení.

V obrovské kampani, kdy pronásledovali všechny, kteří pokračovali v učení avatarů, a zabavovali písemnosti, se jim podařilo postupně překroutit učení obou avatarů a posílit diskriminační učení a víru v Boha Jehovu, kterého se je třeba bát, a k němuž existuje cesta pouze skrze jimi provozovanou organizaci, známou jako Církev římsko – katolická.

Toto dobyvačné úsilí završili v roce 325 n. l., kde na církevním koncilu v Niceae v Turecku vytvořili Bibli, jež se stala kritériem veškerého dalšího společenského počínání a myšlení.

Ani mise avatarů tedy nedokázala napravit všechny problémy, které stály v cestě úspěšného vzestupu v našem období. Proto bylo třeba v aktivitách dále pokračovat. O tom ale až příště.

Alena Horáková, astroložka, kartářka a lektorka
Publikováno v časopisu VE HVĚZDÁCH

 Publikoval 9:05

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.